phat bieu cam nghi truyen son tinh thuy tinh van 6